Pre-Paid Electricity - TID Roll-Over: The Time Is Now

Pre-Paid Electricity - TID Roll-Over: The Time Is Now

Overstrand Municipality

Pre-Paid Electricity - TID Roll-Over: The Time Is Now

Overstrand Municipality will be starting with the pre-paid electricity metering software update (TID rollover) from 1 November 2022.

Failure to update before the deadline will result in consumers not being able to purchase electricity, resulting in your electricity running out on your meter. 

Kindly note, this is not a meter replacement and there is no payment to be made by affected pre-paid customers.

Customers who receive electricity from Eskom directly will also be affected and should contact Eskom directly with queries regarding the upgrade of prepaid meter software for the TID rollover (or wait till Eskom contacts them).

The following frequently asked questions attempt to provide pre-paid users with guidelines and insight on how to deal with the above-mentioned issues.

 
What is TID (token identifier) roll-over?

The code that is generated when you buy electricity is calculated from a base date in 1994. The available number range will run out in November 2024. To avoid a situation where you cannot buy electricity at that time your pre-paid meter must be reprogrammed. 

This range will last until 2045. 

 
What if I have tokens that have not yet been entered? 

With this in mind, any tokens that may be in your possession, that have not yet been captured on your meter, must be entered before any change is made, as the old tokens will not be accepted after the change, and you will lose the units that you have purchased. Any units that are on your meter will still be available after the change. 

 
How do you know if your meter has been changed? 

The token that is issued to you, has the following information printed on it: Your name and address; below that is your SGC (Supply Group Code), the TI (Token Identifier); KRN (Key Revision Note) and below them all the Tariff is printed. The KRN is the indicator of the status of your meter in terms of the TID roll-over. If it is KRN 1 your meter still needs to be reprogrammed. If the KRN is 2 your meter has already been reprogrammed. 

 
How will the change be done?

When we apply the change to your meter you will receive a token with three codes on it that need to be entered in the sequence as printed on the token. This process will require about 2 minutes. Once your meter has been changed you will again receive a token with only 1 code on it as it is now. A staggered approach will be used to do the roll-out.

 
Who is affected by this?

This change affects every pre-paid meter in the world.

 

UMBANE OHLAWULA NGAPHAMBILI - TID ROLL-OVER: Ixesha leli

UMasipala i-Overstrand uya kuqalisa ngokuhlaziya amanani oluhlu lweenkqubo zeemitha zombane (TID rollover) ukususela ngoNovemba wama-2022.

Ukungaphumeleli ukuhlaziya ngaphambi komhla wokugqibela kuya kubangela ukuba abathengi bangakwazi ukuthenga umbane, okukhokelela ekubeni ungabinambane kwimitha yakho.

Nceda uqaphele ukuba oku ayikokutshintshwa kwemitha kwaye akukho ntlawulo eya kwenziwa eya kuthi ibe nempembelelo kubathengi abahlawula ngaphambili.

Abathengi abafumana umbane ku-Eskom, nabo baya kuchaphazeleka kwaye kufuneka baqhagamshelane no-Eskom ngokuthe ngqo ngemibuzo emalunga nokuphuculwa kwesoftware yeemitha ezihlawulelwa ungekasetyenziswa ukwenzela i-TID rollover (okanye balinde de baqhagamshelane no-Eskom nabo).

Le mibuzo esoloko ibuzwa kukuzama ukubonelela abasebenzisi bentlawulo ngaphambili ngezikhokelo nokuqonda ukuba kusetyenzwa njani ngemibandela echazwe ngasentla. 

 
Yintoni ukuPhumela ngaphaya kwe- TID (token identifier) roll-over?

Ikhowudi ivelisiweyo xa uthenga umbane ibalwa kumhla osekelwe ngowe-1994. Uluhlu lwenombolo ekhoyo  iya kuzalisekiswa ngoNovemba wama-2024. Ukuphepha le meko awunakuthenga mbane ngelo xesha kuba imitha yakho ehlawulwa ngaphambili kufuneka ukuba icwangciswe ngokutsha.

Olu luhlu luya kuhlala kude kube ngama- 2045.

 
Ukuba ngaba iimpawu/iithokheni zakho azikafakwa?

Unoku engqondweni naluphi uphawu olukuwe olungekafakwa kwimitha yakho phambi kokwenziwa naluphi utshintsho njengokuba iithokheni ezindala azisayi kwamkelwa emva kotshintsho kwaye uya kulahlekelwa ziyunithi ozithengileyo. Naziphi iiyunithi ezikwimitha ziya kubakho emva kotshintsho.

 
Wazi njani ukuba imitha yakho itshintshiwe?

Uphawu olukhutshelwe wena lunolu lwazi lulandelayo oshicilelwe kulo: Igama lakho nedilesi ngezantsi yi-SGC (IQela leQela eliBonelelayo) yakho, i-TI (UPhawu lomQondiso); i-KRN (Key Revision Note) kuze ngezantsi kushicilelwe intlawulo yonke. I-KRN sisalathisi somqondiso wemitha ngokuphathelele kukuphumela ngaphaya kwi-TID. Ukuba i- KRN 1 yemitha yakho ifuna ukucwangciswa ngokutsha. Ukuba i- KRN sisi-2 imitha yakhe sele icwangciswe  ngokutsha.

 
Luya kwenziwa njani utshintsho?

Xa senza isicelo sotshintsho kwimitha yakho uya kufumana uphawu oluneekhowudi ezintathu kulo ekufuneka uzifake ngokulandelelana kuphawu (ithokheni) olushicilelweyo. Le nkqubo iya kufuna malunga nemizuzu emi-2. Xa imitha yakho ithe yatshintshwa uya kufumana uphawu olunekhowudi e-1 ngokwangoku. Inkqubo egexeya iya kusetyenzisa ukwenza uzalisekiso.  

 
Kunefuthe kubani oku?

Olu tshintsho lunempembelelo kwimitha ehlawulwa ngaphambili kwihlabathi.

Pre-Paid Electricity - TID Roll-Over: The Time Is Now

Overstrand Municipality

In the background, though, a top performer - Overstrand Municipality - labours relentlessly to ensure this treasure trove’s clockwork ticks over smoothly. Providing municipal services to an area exceeding 1708 km2 with a population well in excess of the estimated 74500 souls is no easy feat, as th...

View Profile

What is Xplorio?

Xplorio is your local connection allowing you to find anything and everything about a town.

WATCH THE VIDEO: Welcome to Hermanus
Read More

Recent Posts

SANRAL Training for Local Contractors

SANRAL Training for Local Contractors

SANRAL training to assist local contractors to access opportunities within construction industry.

NHBRC Technical Training for Emerging Contractors

NHBRC Technical Training for Emerging Contrac...

If you are in the building industry or any construction-related field, this National Home Builders Registration Council (NHBRC) training is for you.

11 New Generators Installed to Safeguard Water and Waste-Water

11 New Generators Installed to Safeguard Wate...

The last of the back-up generators was installed at the Baardskeerdersbos WTW at the end of February 2024.

Home Affairs Dates for March 2024

Home Affairs Dates for March 2024

The Department of Home Affairs (DHA) confirmed that their Mobile Unit's scanner machine is still out of order. 

Provincial load shedding relief grant: Progress report 10

Provincial load shedding relief grant: Progre...

Please see the latest update for the provincial load shedding relief grant.

No Fireworks Allowed in Overstrand

No Fireworks Allowed in Overstrand

Residents and visitors are yet again reminded that it is strictly forbidden to set off any fireworks and firecrackers.