Bybelsondag 2013

Tagtig jaar gelede op Sondag 27 Augustus 1933 is die eerste Bybel in Afrikaans amptelik in Bloemfontein in gebruik geneem. Sederdien het die Bybelgenootskap net meer as 11,1 miljoen Afrikaanse Bybels versprei. Dit is om die Here te loof en dank! Die vasteland waar die meeste volledige Bybels vertaal is, is Afrika. In Suid-Afrika het al 11 amptelike tale 'n volledige Bybel. Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is ook tans besig met 'n Engelse Bybel vir Dowes, 'n nuwe Zulu en Afrikaanse Bybel. Die eerste Bybel wat in 'n inheemse taal verskyn het, was die Tswana Bybel in 1857.

Sondag 25 Augustus 2013 gaan die deuroffer vir ons plaaslike Bybelverspreiding. Die fonds word gebruik om bybels te subsidieer. Die afgelope jaar is 255 Xhosa, Zulu, Sotho en Tsonga bybels verkoop en 91 Afrikaans en Engelse bybels. Die fonds bestaan ongeveer 30 jaar en word deur die kerkkantoor geadministreer.